Wykaz publikacji

1997

Zajadacz A., 1997, Ocena stopnia atrakcyjności systemu rekreacyjnego Jeleniej Góry w opinii jej mieszkańców. [w:] Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A – Geografia Fizyczna, T. 48,  Wydawnictwo Sorus, Poznań: 159-171.

Zajadacz A., 1997, Museums of Nature in the Western Sudeten Mountains. Materiały międzynarodowej konferencji nt. Transgraniczna współpraca muzealna w zakresie ochrony przyrody, Görlitz.

1998

Zajadacz A., 1998, Świadomość i postawa ekologiczna mieszkańców Jeleniej Góry. [w:] Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A – Geografia Fizyczna, T. 49, Wydawnictwo Sorus, Poznań: 213-225.

Zajadacz A., 1998, Konzeption der Radwanderwege im grenznahen Raum zwischen Zgorzelec und Bogatynia (polnische Seite). [w:] Tagungsband Natur- und umweltfreundlicher Tourismus, Möglichkeiten einer nachhaltigen Entwicklung im deutsch – polnischen Grenzraum, St. Marienthal 26-27 Mai 1997, Wyd. Lubuskiego Klubu Przyrodników, Świebodzin: 79-90.

Zajadacz A., 1998, Koncepcja przebiegu szlaków rowerowych w strefie przygranicznej Euroregionu Nysa. W: Biuletyn WWF Zielona wstęga Odra-Nysa” nr 4, Wyd. Kontekst, Poznań: 79-90.

1999

Zajadacz A., 1999, Motywy wyjazdów turystycznych na przykładzie turystów odwiedzających wybrane miasta Sudetów Zachodnich. [w:] Geoekologiczne podstawy badania i planowania krajobrazu rekreacyjnego”, Problemy Ekologii Krajobrazu, T. 5, Wyd. Naukowe Bogucki, Poznań, 1999: 25-35.

Zajadacz A., 1999, Komfort i dyskomfort wypoczynku w Świeradowie Zdroju w opinii mieszkańców oraz turystów. W: Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A – Geografia Fizyczna, T. 50, Wydawnictwo Sorus, Poznań, 1999: 189-201.

2001

Zajadacz A., 2001, Analiza porównawcza przyrodniczych walorów turystycznych wybranych miast Sudetów Zachodnich. [w:] Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Przemiany Środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie”, Kraków: 119.

Zajadacz A., 2001, Przyrodnicze walory turystyczne wybranych miast Sudetów Zachodnich (próba wymiernego porównania). [w:] Przemiany środowiska Przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. X, Wyd. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Oficyna Wydawnicza TEXT, Kraków: 807-813.

2002

Zajadacz A., 2002, Etapy rozwoju turystyki w Karkonoskim Parku Narodowym. Ruch turystyczny – zagospodarowanie – konflikty – zagrożenia. [w:] Użytkowanie turystyczne Parków Narodowych, praca pod red. J. Partyki, Wyd. Ojcowski Park Narodowy, Ojców: 247-258.

Zajadacz A., 2002, Potencjał turystyczny miasta. [w:] Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria A – Geografia fizyczna, T. 53: 165-175.

2003

Zajadacz A., 2003, Metoda analizy porównawczej potencjałów turystycznych miast. [W]: Krajobraz-Turystyka – Ekologia, praca pod red. M. Pietrzaka, Problemy Ekologii Krajobrazu, T. 11, Wyd. Naukowe Bogucki, Poznań: 203-216.

Zajadacz A., 2003, Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne aspekty turystyki. [W]: Roczniki Naukowe Miscellanea. Seria A, T. 1, nr 1, Wyd. PWSZ, Leszno: 163-174.

2004

Zajadacz A., 2004, Potencjał turystyczny miast na przykładzie wybranych miast Sudetów Zachodnich. Wyd. Naukowe Bogucki, Poznań: 1-177. [książka]

2005

Zajadacz A., 2005, Bariery ograniczające udział w turystyce osobom z uszkodzonym słuchem. [w:] Roczniki Naukowe Miscellanea. Seria A, T. III, nr 3, Wyd. PWSZ, Leszno: 85-95.

Kijowska J., Zajadacz A., 2005,  Problemy identyfikacji płatów i korytarzy ekologicznych w gminie Rokietnica (województwo wielkopolskie). [w:] Płaty i korytarze jako elementy struktury krajobrazu – możliwości i ograniczenia koncepcji (red. A. Ciszewska), Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XIV, wyd. SGGW, Warszawa: 103-112.

Bródka S., Macias A., Zajadacz A., 2005, Działalność naukowo-dydaktyczna prof. UAM dr hab. Danieli Sołowiej (w piątą rocznicę śmierci) [w:] Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria A – Geografia Fizyczna, Poznań: 15-36.

Zajadacz A., 2005, Turystyka alternatywna – zarys genezy i idei. [w:] Problemy Turystyki, Instytut Turystyki, Warszawa: 3-15.

2006

Zajadacz A., 2006, Ranking of small and medium towns with respect to their suitability and attracitveness in terms of tourism. [w:] Gеография туризма актуальные вопросы теории и практики. Кафедра туризма КазНУим. Aль Фараби,  Альматы, Kazachstan: 64-69.

Potocka I, Zajadacz A., 2006, Weather and Climate as Elements of Tourism Space with an Impact on the Demand and Forms of Tourists’ Activity. [w]: The Transformation of Tourism Spaces. Abstract Book ATLAS Annual Conference, Łódź: 49.

Zajadacz A., 2006, Walory kulturowe i ich znaczenie w czasie wolnym osób z uszkodzonym słuchem. Materiały międzynarodowej konferencji naukowo-metodycznej: Kultura i rekreacja ruchowa
w integracji osób niepełnosprawnych, J. Bergier, Z. Kubińska (red.) PFRON, Fundacja „Edukacja
i Przyszłość”, PWSZ w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska: 30-39.

2007

Śniadek J., Zajadacz A., 2007, Kreowanie produktu turystycznego na przykładzie Regionu Leszczyńskiego. [w:] Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo – Samorząd – Współpraca (red.) A. Rapacz. Akademia Ekonomiczna im Oskara Langego we Wrocławiu: 309-318.

Zajadacz A.,  2007, Propozycja przekazu informacji o i na szlakach turystycznych osobom niesłyszącym przy zastosowaniu technik wizualnych. [w:] Szlaki turystyczne a przestrzeń turystyczna (red.)
P. Kuleczka, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa: 48-56.

Zajadacz A., 2007, Przestrzenne aspekty czasu wolnego osób z uszkodzonym słuchem. [w:] W. Kurek, R. Faracik (red.), Studia nad turystyką. Prace geograficzne i regionalne. Geograficzne, społeczne
i ekonomiczne aspekty turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków: 291-301.

Śniadek J., Zajadacz A., 2007, Планирование развития туризма в польских регионах, на примере Лещинского региона. [w:] Нayчнo – τeopeτичecкий и пpaктичecкий жypнaл. Cobpeмeнный Нayчный Becтник. No. 18 (26) 2007, Cepия ГeoгФия, Гeoлгия, Зкoлогия. Днeпропетровcк (Dnipropetrovsk), Ukraina: 66-78.

Zajadacz A., Klebba E., 2007, Turystyka i rekreacja w badaniach naukowych Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Folia Turistica nr 18-2007, Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, Kraków: 121-142.

Zajadacz A., Piotrowski K., 2007, Formy spędzania czasu wolnego przez osoby niesłyszące. Turystyka
i Hotelarstwo
, Wyd. WSTH w Łodzi, nr 12(2007): 56-74.

2008

Zajadacz A., Śniadek J., 2008, Popyt i podaż na lokalnym rynku pracy, na przykładzie powiatu leszczyńskiego. [w:] Kadry w gospodarce turystycznej (red.) A. Panasiuk, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 496, Ekonomiczne Problemy Usług nr 19, Szczecin: 225-238.

Śniadek J., Zajadacz A., 2008, Strategia rozwoju turystyki w Regionie Leszczyńskim. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie, Leszno: 1-270 [książka]

Zajadacz A., 2008, Geografia turyzmu w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Turyzm 18, z. 1, Uniwersytet Łódzki, Łódź: 90-91.

Zajadacz A., 2008, Aktywizacja osób niesłyszących poprzez wykorzystanie multimedialnego systemu informacji turystycznej. [w:] Turystyka i rekreacja szansą rozwoju aktywności społecznej, (red.) R. Grzywacz, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów: 139-148.

Śniadek J., Zajadacz A., 2008, Strategic Planning of New Tourist Products in the Leszno Region as an Answer to European Tourism Tendencies. [w:] Tourism in the New Eastern Europe Global Challenges – Regional Answers. College of Tourism and Hospitality in Warsaw: 107-113.

Młynarczyk Z., Zajadacz A. (red.), 2008,  Uwarunkowania i plany rozwoju Turystyki. T. I Przyrodnicze zasoby turystyczne i metody ich oceny. Seria: Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace, Wyd. Naukowe UAM, Poznań: 1-274.

Młynarczyk Z., Zajadacz (red.), 2008, Uwarunkowania i plany rozwoju Turystyki. T. II Zasoby antropogeniczne. Krajobraz. Ruch turystyczny. Seria: Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace, Wyd. Naukowe UAM, Poznań: 1-267.

Zajadacz A., 2008,  Ruch turystyczny jako przedmiot badań geograficznych. [w:] Uwarunkowania i plany rozwoju Turystyki. T. II Zasoby antropogeniczne. Krajobraz. Ruch turystyczny. Seria: Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace, Wyd. Naukowe UAM, Poznań, s. 187-210,  ISBN 978-83-232-1981-1.

Zajadacz A., 2008, Ruch turystyczny w ujęciu statystycznym. [w:] Uwarunkowania i plany rozwoju Turystyki. T. II Zasoby antropogeniczne. Krajobraz. Ruch turystyczny. Seria: Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace Wyd. Naukowe UAM, Poznań: 211-244.

Kołodziejczak A., Zajadacz A., 2008, Dostępność infrastruktury i informacji turystycznej warunkiem poznawania obiektów krajoznawczych Wielkopolski przez osoby niepełnosprawne. [w:] A. Stasiak (red.), Rola krajoznawstwa i turystyki w życiu osób niepełnosprawnych, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa: 193-202.

Zajadacz A., 2008, Aktywność turystyczna osób niesłyszących. [w:] Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych, monografia T. 3,  J. Migasiewicz, E. Bolach (red.). AWF we Wrocławiu, Studio Wydawniczo Typograficzne „Typoscript”, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział Wojewódzki, Wrocław: 203-210.

Zajadacz A. (współ red.), 2008 Informator (nie) pełnosprawnego turysty. Wydawnictwo PTTK, Kraj, Warszawa: 1-169.

Zajadacz  A., Gniazdowska M., 2008, Dziedzictwo kulturowe południowo-zachodniej Wielkopolski a szanse rozwoju turystyki kulturowo-poznawczej. [w:] Komercjalizm turystyki kulturowej. M. Leniartek (red.), Wyd. Edukacja, Wrocław: 41-50.

2009

Śniadek J., Zajadacz A., 2009,  Współpraca przedsiębiorstw turystycznych z samorządem terytorialnym jako czynnik rozwoju turystyki w regionie leszczyńskim. [w:] Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. A. Rapacz (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 50: 79-87.

Zajadacz A. Śniadek J., 2009, Specificity and conditions of leisure of deaf people in Poland. Leisure Experiences: Participating, Planning, Providing, Hosted by Canterbury Christ Church University, Department of Sport Science, Tourism and Leisure, in collaboration with the Centre for Sport, Physical Education and Activity Research (SPEAR) Leisure Studies Association, 7-9.07.2009, Abstract Book: 49.

Młynarczyk Z., Zajadacz A. (red.), 2009, Uwarunkowania i plany rozwoju Turystyki. T. III Walory
i atrakcje turystyczne. Potencjał turystyczny. Plany rozwoju turystyki. Seria: Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace, Wyd. Naukowe UAM, Poznań: 1-208.

Zajadacz A., Śniadek J., 2009, Ocena potencjału turystycznego. [w:] Uwarunkowania i plany rozwoju Turystyki. T. III Walory i atrakcje turystyczne. Potencjał turystyczny. Plany rozwoju turystyki. Seria Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace nr 3, Wyd. Naukowe UAM, Poznań: 35-58.

Zajadacz A., Śniadek J., 2009, Potencjał turystyczny gminy Zbąszyń. [w:] Uwarunkowania i plany rozwoju Turystyki. T. III Walory i atrakcje turystyczne. Potencjał turystyczny. Plany rozwoju turystyki. Seria Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace, Wyd. Naukowe UAM, Poznań, s. 59-68

Zajadacz A., 2009, Koncepcja zrównoważonego rozwoju turystyki. [w:] Uwarunkowania i plany rozwoju Turystyki. T. III Walory i atrakcje turystyczne. Potencjał turystyczny. Plany rozwoju turystyki. Seria Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace,  Wyd. Naukowe UAM, Poznań: 93-130.

Śniadek J. Zajadacz A., 2009, Propozycja rozwoju optymalnych form turystyki w gminie Zbąszyń. [w:] Uwarunkowania i plany rozwoju Turystyki. T. III Walory i atrakcje turystyczne. Potencjał turystyczny. Plany rozwoju turystyki. Seria Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace,  Wyd. Naukowe UAM, Poznań: 131-146.

Śniadek J., Zajadacz A., 2009, Senior citizens and their leisure activity – understanding leisure behaviour of elderly people in Poland. Book of abstracts Physical Education and Sport in Research and Aging and Physical Activity. International Scientific Conference, Rydzyna: 157.

Potocka I., Zajadacz A., 2009, Weather and Climate as Elements of Tourism Space Controlling the Demand for and Forms of Tourist Activity. [w:] Guaestiones Geographicea Series A Physical Geography 28A/1, Wyd. Naukowe UAM, Poznań: 53-64.

Zajadacz A. Śniadek J., 2009, Potencjał turystyczny regionu leszczyńskiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, VOL. LXIV, 1 SECTIO B: 129-140.

Zajadacz A., Marciniak A., 2009, Wybrane cechy społeczno-demograficzne a aktywność zawodowa  osób niesłyszących w Polsce. [w:] Wybrane aspekty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych z obszarów wiejskich. J. Żbikowski i A. Siedlecka (red.), Państwowa Szkoła  Wyższa im Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Biała Podlaska: 71-84

2010

Śniadek J., Zajadacz A., 2010, Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego regionu leszczyńskiego, Rocznik Leszczyński 10 (2010): 89-98.

Śniadek J. Zajadacz A., 2010, Wykorzystanie funduszy europejskich dla rozwoju potencjału turystycznego w powiecie leszczyńskim. [w:] Potencjał turystyczny, zagadnienia ekonomiczne (red.) A. Panasiuk, Zeszyty Naukowe nr 591, Ekonomiczne Problemy Usług nr 3, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin: 747-760.

Zajadacz A., 2010, Czas wolny, turystyka i rekreacja osób niesłyszących w Polsce. Uwarunkowania
i plany rozwoju turystyki T. 4, Seria  Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace,  Wyd. Naukowe UAM, Poznań: 1-315 [książka]

Zajadacz A. (red.), 2010,  The SITex and SITur programs as tools designed to provide information
to visitors and tourists using the Polish Sign Language, Wyd. Naukowe UAM, Poznań: 1-31 (+ płyta CD).

Śniadek J., Zajadacz A., 2010, Senior citizens and their leisure activity – understanding leisure behaviour of elderly people in Poland. [In:] Studies in Physical Cultures and Tourism Vol. 17, No. 2, 2010: 193-204.

Zajadacz A., Śniadek J., 2010, Klaster turystyczny jako forma współpracy podmiotów gospodarki turystycznej w powiecie leszczyńskim. [w:] Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, zeszyty Naukowe nr 19, 2010: 169 -181.

Młynarczyk Z., Zajadacz A., Słowik M., (red.) 2010, Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, T. 5. Przyrodnicze aspekty rozwoju turystyki. Seria Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 1-164.

Młynarczyk Z., Zajadacz A., Potocka I., (red.) 2010, Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki T. 6. Turystyka zrównoważona, Agroturystyka. Seria Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 1-85.

Młynarczyk Z., Zajadacz A., (red.), 2010, Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki T. 7. Aspekty społeczne: Ruch turystyczny, Turystyka osób niepełnosprawnych, Turystyka zdrowotna, Przestrzeń turystyczna w świadomości społecznej. Seria Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 1-214.

Zajadacz A., Szmal P.,  Suszczańska N., Grudziński T. 2010, Programy multimedialne SITex i SITur jako udogodnienia w przekazywaniu informacji niesłyszącym kulturowo turystom. [w:] Uwarunkowania
i plany rozwoju turystyki, T. 7. Aspekty społeczne: Ruch turystyczny, Turystyka osób niepełnosprawnych, Turystyka zdrowotna, Przestrzeń turystyczna w świadomości społecznej, Młynarczyk Z., Zajadacz A. (red.), Seria Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 107-123.

Zajadacz A, 2010, SITex and SITur the idea behind the Project and its target group. [In:] The SITex and SITur programs as tools designed to provide information to visitors and tourists using the Polish Sign Language, Zajadacz A. (ed.) Wyd. Naukowe UAM, Poznań (CD): 21-22.

Zajadacz A., Potocka I., 2010, Percepcja walorów turystycznych przez osoby niesłyszące na tle słyszącej części społeczeństwa w Polsce. Turystyka i Hotelarstwo nr 16. WSTiH, Łodź: 137-154.

Zajadacz A., 2010, Sposoby udostępniania obiektów dziedzictwa kulturowego niesłyszącym turystom. Turystyka i Hotelarstwo nr 16. WSTiH, Łódź: 155-168.

2011

Zajadacz A., Śniadek J., 2011, Cykl Rozwoju obszaru turystycznego – studium przypadku regionu leszczyńskiego. [w:] Gospodarka turystyczna w regionie: Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, (red.) A. Rapacz. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław: 1029-1042.

Śniadek J., Zajadacz A., 2011, Ryszard Cichocki, Piotr Cichocki, Piotr Jabkowski, Życie w Lesznie 2009. Recenzja [w:] Rocznik Leszczyński 11-2011, Leszczyńkie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Archiwum Państwowe w Lesznie, Leszno: 247-249.

Zajadacz A., 2011, Subiektywna przestrzeń turystyczna w świetle biografii turystycznych osób niesłyszących. [w:] Przestrzeń turystyczna czynniki, różnorodność, zmiany, M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa: 109-118.

Zajadacz A., 2011, Attitudes to social integration of deaf and hearing people during leisure time in Poland. [In:] Tourism Role in the Regional Economy. Social, Health-Related, Economic and Spatial Conditions of Disabled People´s Tourism Development. J. Wyrzykowski, J. Marak (ed.) Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław: 310-326.

Młynarczyk Z., Zajadacz A., Matuszewska D. (red.) 2011, Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, T. VIII, Gospodarka turystyczna, produkt turystyczny, zagospodarowanie turystyczne. Seria Turystyka
i Rekreacja – Studia i Prace. Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań: 1-245.

2012

Zajadacz A., 2012, Turystyka osób niesłyszących – ujęcie geograficzne. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 1-370 [książka]

Zajadacz A., Machnik A., 2012, Specjalizacja turystyka zrównoważona w ofercie dydaktycznej  PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie. [w:] Scripta Comeniana Lesnensia nr 9, PWSZ w Lesznie, Leszno: 19-28.

Zajadacz A., 2012, Badania geograficzne a niepełnosprawność. [w:] Turystyka, moda na sukces. Warsztaty z Geografii Turyzmu. T.2,  B. Włodarczyk, J. Kowalczyk-Anioł, M. Makowska-Iskierka (red.), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 181-203.

Zajadacz A., 2012, Zróżnicowanie  form turystyki rowerowej w regionie leszczyńskim w Polsce
i w południowej Australii. [w:] Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa: 245-259.

Śniadek, Zajadacz A., 2012, Ocena realizacji strategii rozwoju turystyki w regionie leszczyńskim. [w:] Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy współczesnej polityki turystycznej, A. Rapacz (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 259, Wrocław: 237-246.

2013

Zajadacz A., Śniadek J. 2013 – Tourism Activities of Deaf Poles. Physical Culture and Sport. Studies and Research, Volume 58, Issue 1: 17-32.

Zajadacz A., Śledzińska J., 2013, Geografia, turystyka i krajoznawstwo w Poznaniu – wspólne drogi. [w:] 100 lat krajoznawstwa i turystyki w Poznaniu 1913-2013, M. Andrzejczak, J. Rogal, S. Żurek (red.), PTTK, Poznań: 36-45.

Młynarczyk Z., Rosik W., Zajadacz A., (red.) 2012, Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, T. IX, Dolina rzeki Warty – przyrodnicze i turystyczne fascynacje. Seria Turystyka i Rekreacja – Studia
i Prace. Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań: 1-216.

Zajadacz A., Potocka I., 2013, System szkolnictwa w Polsce. [w:] Инновационные образовательные технологии как условие актуализации социально-личностного, инеллектуального потенциала обучающихся, повышение качества школьного и вузовского образования. Министерство образования Иркутской области, Иркутск, Rosja: 17-21.

Młynarczyk Z., Zajadacz A., (red.) 2013, Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, T. X, Wybrane przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki. Seria Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace. Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań: 1-160.

Młynarczyk Z., Zajadacz A., (red.) 2013, Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, T. XI, Propozycje udostępniania Sierakowskiego Parku Krajobrazowego dla osób niepełnosprawnych ruchowo
i wzrokowo. Seria Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace. Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań: 1- 142.

2014

Śniadek J., Zajadacz A., 2014, Turystyka i rekreacja a jakość życia mieszkańców Leszna. Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 1(25). Podstawy Funkcjonowania Rynku Turystycznego, B. Meyer (red.). Zeszyty Naukowe nr 805, Uniwersytet Szczeciński: 341-366.

Zajadacz A., 2014, Sources of tourist information used by Deaf people. Case study: the Polish Deaf community. Current Issues in Tourism Vol. 17, No 5, June 2014: 434-454.

Zajadacz A., 2014, “Czas przeszły dokonany” badań z zakresu turystyki, krajoznawstwa i rekreacji
w poznańskim ośrodku geograficznym. [w:] Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki. Warsztaty z geografii turyzmu, T. 5., Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 65-84.

Zajadacz A., Śniadek J., 2014, Modele niepełnosprawności jako determinanty przeobrażeń struktury podażowej rynku turystycznego dostępnego dla osób niepełnosprawnych. [w:] Ewolucja podaży
i popytu w turystyce. B. Walas, J. Sobczuk (red.), Wyd. Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka: 208-228.

Zajadacz A., 2014, Accessibility of Tourism space from a geographical perspective.  Tourism 24 no 1, Łódź University Press: 45-50.

Zajadacz A., 2014, Pokolenia X, Y, Z a fenomen turystyki. [w:] Międzypokoleniowe aspekty turystyki, J. Śledzińska, B. Włodarczyk red., wyd. PTTK Kraj, Warszawa: 55-68.

Młynarczyk Z., Zajadacz A., (red.) 2014, Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, T. XII, Turystyka dostępna i humanistyczne aspekty turystyki. Seria Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace. Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań: 1-164.

Zajadacz A., 2014, Warunki bioklimatyczne. [w:] Diagnoza turystyki w woj. wielkopolskim, Bosiacki S., Gołembski G., Kasprzak K., Młynarczyk Z. (red.). Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Poznań: 49-53.

Zajadacz A., 2014, Główne imprezy turystyczne (kulturalne, rozrywkowe, sportowe, rekreacyjne)
w woj. wielkopolskim. [w:] Diagnoza turystyki w woj. wielkopolskim, Bosiacki S., Gołembski G., Kasprzak K., Młynarczyk Z. (red.).  Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Poznań: 84-108.

Zajadacz A., 2014, Kierunki rozwoju turystyki polskiej w świetle statystyki publicznej oraz programów i strategii krajowych. [w:] Diagnoza turystyki w woj. wielkopolskim, Bosiacki S., Gołembski G., Kasprzak K., Młynarczyk Z. (red.).  Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
w Poznaniu, Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Poznań: 358-382.

Zajadacz A., Kosińska A., 2014, Problemy/bariery związane z rozwojem turystyki w województwie wielkopolskim (w tym dostępność dla osób niepełnosprawnych), [w:] Diagnoza turystyki w woj. wielkopolskim, Bosiacki S., Gołembski G., Kasprzak K., Młynarczyk Z. (red.).  Departament Sportu
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Poznań: 415-443.

Zajadacz A., 2014, Dostępność dla turystów niepełnosprawnych. [w:] Strategia rozwoju turystyki w gminie Sieraków. Kołodziejczak A. (red.), Urząd Gminy Sieraków, Sieraków:  55-69.

Zajadacz A., 2014, Analiza SWOT. [w:] Strategia rozwoju turystyki w gminie Sieraków. Kołodziejczak
A. (red.), Urząd Gminy Sieraków, Sieraków:  70-72.

Zajadacz A., 2014, Wizja i misja turystyczna gminy. [w:] Strategia rozwoju turystyki w gminie Sieraków. Kołodziejczak A. (red.), Urząd Gminy Sieraków, Sieraków:  73-74.

Zajadacz A., 2014, Nastawienie przyszłych pracowników sektora usług turystycznych do niepełnosprawnych klientów. Studia przypadku z Polski i Rosji. [w:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, T. XII turystyka dostępna i humanistyczne aspekty turystyki, Seria Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 30-43.

Zajadacz A., 2014, Cele strategiczne i operacyjne rozwoju turystyki w gminie. [w:] Strategia rozwoju turystyki w gminie Sieraków. Kołodziejczak A. (red.), Urząd Gminy Sieraków, Sieraków:  74-76.

2015

Młynarczyk Z., Zajadacz A. (red.) 2015, Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, T. XIV Rozwój badań geograficznych nad turystyką. Seria Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 1-125.

Młynarczyk Z., Zajadacz A. (red.) 2015, Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, T. XV Turystyka w badaniach geograficznych. Seria Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 1-153.

Drokow W.W, Pankiejewa N.S., Zajadacz A., Potocka I., 2015, Turystyka nad jeziorem Bajkał – problemy i perspektywy rozwoju [w:] Przestrzeń w turystyce. Znaczenie i wykorzystanie, M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa: 355-372.

Zajadacz A., Stroik E., 2015, Koncepcje działań stymulujących rozwój „turystyki dostępnej”. [w:] Kształcenie kadr dla gospodarki turystycznej i rekreacji. Stan obecny i prognozy. Bosiacki S. [red.], AWF Poznań: 139-150.

Stasiak A., Styperek J., Śledzińska J., Włodarczyk B., Zajadacz A., 2015, Szlak jako element przestrzeni geograficznej i turystycznej [w:] Szlaki turystyczne od pomysłu do realizacji, Stasiak A., Śledzińska J., Włodarczyk B., wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa: 115-136.

Kołodziejczyk K., Stasiak A., Śledzińska J., Włodarczyk B., Wysocki M., Zajadacz A., 2015, Dostępność szlaków turystycznych dla osób niepełnosprawnych [w:] Szlaki turystyczne od pomysłu do realizacji, Stasiak A., Śledzińska J., Włodarczyk B., wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa: 413- 449.

Rogowski M., Stasiak A., Śledzińska J., Włodarczyk B., Zajadacz A., 2015, Kierunki rozwoju szlaków turystycznych [w:] Szlaki turystyczne od pomysłu do realizacji, Stasiak A., Śledzińska J., Włodarczyk B., wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa: 451-473.

Zajadacz A., 2015, Zarys historii badań z zakresu krajoznawstwa, turystyki i rekreacji w poznańskim ośrodku geograficznym. [w:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, T. XIV Rozwój badań geograficznych nad turystyką. Seria Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 23-35.

Zajadacz A., 2015, Evolution of models of disability as a basis for further policy changes in accessible tourism”, Journal of Tourism Futures, Vol. 1 Iss: 3: 189 – 202.

Zajadacz A., Kosińska A., 2015, Problemy rozwoju turystyki w skali regionalnej – studium przypadku Wielkopolski. [w:] Społeczno-ekonomiczne problemy turystyki i rekreacji obszarow metropolitarnych. Zeszyty Naukowe 63 Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (6)2015, Poznań: 13-31.

Bosiacki S., Śniadek J., Zajadacz A., 2015, Wizja i misja rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 r. [w:] Wstępny projekt strategii rozwoju turystyki w woj. wielkopolskim
do roku 2010. Część II (planistyczno-strategiczna), Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań: 10-12.

Rogowski M., Zajadacz A., 2015, Priorytet strategiczny 4. Infrastruktura [w:] Wstępny projekt strategii rozwoju turystyki w woj. wielkopolskim do roku 2020. Część II (planistyczno-strategiczna), Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań: 96-104.

Zajadacz A., 2015, The Contribution of the Geography of Disability to the Development of ‘Accessible Tourism’. Wkład geografii niepełnosprawności w rozwój „turystyki dostępnej”. Tourism/Turyzm 2015, 25/1: 19-28.

Zajadacz A., 2015, Concept of actions stimulating development of accessible tourism for deaf people. Zeszyty Naukowe WSG TiR 2015, nr 12, vol. 24: 11-32.

2016

Zajadacz A., 2016, Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 r,. Cel operacyjny IV.1.2 Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej, w tym dla osób z niepełnosprawnością. Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Poznań s. 64-67.

Zajadacz A., Kosińska A., 2016, Problems of Tourism Development on a Regional Scale. AL-FARABI Kazakh National University,  Geography Series, No 1-2 (42), Алматы, «Қазақ университеті», 2016: 70-77.

Zajadacz A., Stroik E., 2016, Zasady planowania rozwoju „turystyki dostępnej” dla osób  z niepełnosprawnością. [w:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Seria Turystyka i rekreacja – Studia i Prace, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 65-83.

Młynarczyk Z., Zajadacz A. (red.) 2016, Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, T. XVI, Społeczno-ekonomiczne problemy rozwoju turystyki. Seria Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace nr 16,  Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 1-140.

Młynarczyk Z., Zajadacz A. (red.) 2016, Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, T. XVII, Organizacja i rozwój rynku usług turystycznych. Seria Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace nr 17, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 1-102.

Młynarczyk Z., Zajadacz A. (red.) 2016, Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, T. XVIII, Turystyka przyrodnicza i uwarunkowania jej rozwoju. Seria Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace nr 18, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 1-97.

Заядач А. 2016, Мотивация и мотивирование к работе. Обзор избранных теорий. [В:] Коммуникационные  технологии:  социально – экономические  и  информационные аспекты: Международная студенч. науч.-практ. конф. (Иркутск, 05 апреля 2016г.): материалы. –Иркутск: Изд -во ООО ЦентрНауч-Сервис, с: 296-306.

Zajadacz A., 2016, Dostępność dla turystów z niepełnosprawnością. [w:] Strategia rozwoju turystyki w gminie Sieraków, A. Kołodziejczak red. Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań: 67-77.

Kaczmarek U., Kołodziejczak A., Szczepańska M., Zajadacz A., 2016, Analiza SWOT. [w:] Strategia rozwoju turystyki w gminie Sieraków, A. Kołodziejczak red. Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań: 87-89.

Kaczmarek U., Kołodziejczak A., Szczepańska M., Zajadacz A., 2016, Strategia rozwoju produktów turystycznych gminy Sieraków [w:] Strategia rozwoju turystyki w gminie Sieraków, A. Kołodziejczak red. Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań: 90-10.

Zajadacz A. (red.) 2016, Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, T. XIX, Od Centrum do Katedry Turystyki i Rekreacji. Tom jubileuszowy w 70. rocznicę urodzin Profesora Zygmunta Młynarczyka. Seria Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace nr 19, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 1-205.

Zajadacz A., 2016, Rozwój serii wydawniczej: Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace. [w:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, T. XIX, Od Centrum do Katedry Turystyki i Rekreacji. Tom jubileuszowy w 70. rocznicę urodzin Profesora Zygmunta Młynarczyka. Zajadacz A. (red.). Seria Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace nr 19, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 95-101.

Zajadacz A., 2016, Konferencje naukowe, naukowo-branżowe oraz popularnonaukowe organizowane
i współorganizowane przez Katedrę Turystyki i Rekreacji. [w:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, T. XIX, Od Centrum do Katedry Turystyki i Rekreacji. Tom jubileuszowy w 70. rocznicę urodzin Profesora Zygmunta Młynarczyka. Zajadacz A. (red.). Seria Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace nr 19, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 167-173.

Zajadacz A., Kugiejko M., 2016, Krajoznawstwo w świadomości pokolenia Z. [W:] Stasiak A., Śledzińska J., Włodarczyk B. (red.) Współczesne oblicza krajoznawstwa. Wyd. PTTK, Warszawa: 51-66.

Zajadacz A., 2016, Turystyka sportowa – próba zdefiniowania pojęcia/ Sports tourism: An attempt to define the concept, Turyzm/Tourism  2016, 26/1: 96-97.

2017

Zajadacz A., 2017, Attitudes of Future Tourism Sector Employees Towards Organise Accessible Tourism. Management Studies, Jan.-Feb. 2017, Vol. 5, No. 1, 49-56 doi: 10.17265/2328-2185/2017.01.005

Zajadacz A., Szmal P., 2017, Accessible Tourism for Deaf People in Poland:The SITur and SITex Programs a s Proposals for Accessible Urban Information. Universal Access in Human–Computer Interaction. M. Antona and C. Stephanidis (Eds.): Springer International Publishing AG 2017 UAHCI 2017, Part III, LNCS 10279, pp. 348-362, 2017. DOI: 10.1007/978-3-319-58700-4 29

Zajadacz A., 2017, Media społecznościowe w procesie planowania rozwoju turystyki w skali regionalnej, Ekonomiczne Problemy Turystyki 1(37) 2017, ISSN: 1644-0501,  DOI: 10.18276/ept.2017.1.37-10, s. 127–146.

Zajadacz A., Stroik E., 2017, Międzypokoleniowe aspekty turystyki przyjazdowej mieszkańców Niemiec do Poznania, Studia Periegetica 3(19)/2017, s. 47-65.

Zajadacz A., 2017, Dyssatysfakcja w przestrzeni turystycznej. Negatywne opinie użytkowników TripAdvisor na temat głównych atrakcji turystycznych wybranych miast w Polsce. Prace i Studia Geograficzne, 62.3, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 63-88.

Zajadacz A., Kugiejko M., 2017, Między swobodą a zakazem w turystyce szkolnej, [w:] Między swobodą z zakazem czyli o bezpiecznym korzystaniu z przestrzeni turystycznej. A. Stasiak, J. Śledzińska (red.) Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 207-225.

2018

Viachaslau Filimonau, Jorge Matute, Małgorzata Durydiwka, Robert Faracik, Mirosław Mika & Alina Zajadacz, 2018, The determinants of more responsible restaurant food choice in Poland, Journal of Sustainable Tourism, 26: 8, 1398-1416,

Zajadacz A., Śniadek J., Stroik E., 2018, Zapewnienie jakości usług w destynacjach turystycznych. Rozwiązania francuskie, hiszpańskie i niemieckie. Studia Oeconomica Posnaniensia. 2018, vol. 6, no. 10, s. 188-210.

 Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Społeczne aspekty turystyki. Z. Młynarczyk, A. Zajadacz, (red.), Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace, 20, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2018.

 2019

Zajadacz A., Stroik E., 2019, Satysfakcja mieszkańców Niemiec z oferty turystycznej Poznania. Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Planowanie i polityka turystyczna. Z. Młynarczyk, A. Zajadacz, (red.), Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace, 22, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2019, s. 67–81

Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Planowanie i polityka turystyczna. Z. Młynarczyk, A. Zajadacz, (red.), Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace, 22, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2019.

Zajadacz A., Lubarska A., 2019, Sensory gardens in the context of promoting well-being of people with visual impairments in the outdoor sites, International Journal of Spa and Wellness, 2:1, 3-17, DOI: 10.1080/24721735.2019.1668674

Zajadacz A., Lubarska A., 2019, Development of a Catalogue of Criteria for Assessing the Accessibility of Cultural Heritage Sites. Studia Periegetica 2019/2(26). Multidimensionality of Tourism in Metropolitan Areas, pp. 91-101.

Zajadacz A., Kugiejko M., 2019, School Trips – Understanding the Youth Travellers Perspective. Studia Periegetica nr 4(28)/2019, pp. 32-42, DOI: 10.26349/st.per.0028.02

Zajadacz A., 2019, Trzy filary dostępności muzeów, Museion. Fundacja Muzeów Wielkopolskich. Szreniawa, s. 58-66.

2020

Zajadacz A., 2020, Dostępność Szlaku Piastowskiego w Wielkopolsce z perspektywy potrzeb osób z niepełnoprawnością ruchową. Przegląd Wielkopolski 2020-1 (127), s. 19-25.

Zajadacz A., Lubarska A., 2020, Sensory gardens as places for outdoor recreation adapted to the needs of people with visual impairments. Studia Periegetica 2020; 30 (2): 25-43.

Zajadacz A., Minkwitz A., 2020, Using social media data to plan for tourism. Quaestiones Geographicae 39(3), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, pp. 125–138.

Zajadacz A., Lubarska A., 2020, Ogrody sensoryczne jako uniwersalne miejsca rekreacji dostosowane do potrzeb osób niewidomych w kontekście relacji człowiek-środowisko. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań [książka]

Zajadacz A., Tobolska A., 2020, System zarządzania jakością kształcenia na kierunku studiów „turystyka i rekreacja” z uwzględnieniem sposobów reagowania w sytuacjach kryzysowych, Prace i Studia Geograficzne, 65.4, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 149-164.

Zajadacz A. (red.), 2020, Turystyka dostępna. Rekomendacje dla sektora usług turystycznych. Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Poznań. ss. 83.

Zajadacz A., 2020, Niepełnosprawność – co oznacza i ilu osób dotyczy?. [w:] Zajadacz A. (red.), 2020, Turystyka dostępna. Rekomendacje dla sektora usług turystycznych. Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Poznań. s. 6-7.

Rutz A. Zajadacz A., 2020, Stereotypy i mechanizmy ich powstawania. [w:] Zajadacz A. (red.), 2020, Turystyka dostępna. Rekomendacje dla sektora usług turystycznych. Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Poznań, s. 9-11.

Zajadacz A., Rutz A., 2020, Podstawowe akty prawne związane z tematem dostępności i niepełnosprawności. Stereotypy i mechanizmy ich powstawania. [w:] Zajadacz A. (red.), 2020, Turystyka dostępna. Rekomendacje dla sektora usług turystycznych. Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Poznań, s. 18-20.

Zajadacz A., 2020, Koncepcja turystyki dostępnej. [w:] Zajadacz A. (red.), 2020, Turystyka dostępna. Rekomendacje dla sektora usług turystycznych. Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Poznań, s. 21-23.

Zajadacz A., Rutz A., 2020, Projektowanie uniwersalne. [w:] Zajadacz A. (red.), 2020, Turystyka dostępna. Rekomendacje dla sektora usług turystycznych. Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Poznań, s. 24.

Zajadacz A., 2020, Przegląd rekomendacji, standardów dostępności i dobrych praktyk. [w:] Zajadacz A. (red.), 2020, Turystyka dostępna. Rekomendacje dla sektora usług turystycznych. Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Poznań, s. 25-46.

2021

Zajadacz A., Krukowska R., Durydiwka M., 2021, Staff teaching mobility of selected polish universities on the example of Erasmus Plus Programme. Ed. João Bento, Academic tourism – Perspectives on international mobility in Europe. Springer. p. 67-84.

Wajchman-Świtalska, S.; Zajadacz, A.; Lubarska, A. 2021, Therapeutic Functions of Forests and Green Areas with Regard to the Universal Potential of Sensory Gardens. Environ. Sci. Proc. 2021, 3, 8.

Zajadacz A. (red.), 2021, Zmiany w budżecie czasu wolnego i zachowaniach wolnoczasowych mieszkańców dużych miast w wyniku pandemii COVID-19. Seria Turystyka i rekreacja – Studia i Prace T. 23. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. s. 1-152.

Zajadacz A., Cele, metody i zakres badań. W: Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. T. 23, Zmiany w budżecie czasu wolnego i zachowaniach wolnoczasowych mieszkańców dużych miast w wyniku pandemii COVID-19 / Zajadacz Alina Mirosława (red.), Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace, 2021, nr 23, Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s.11-13, ISBN 978-83-7986-348-8

Wajchman-Switalska, S.; Zajadacz, A.; Lubarska, A.,  Recreation and Therapy in Urban Forests—The Potential Use of Sensory Garden Solutions. Forests 2021, 12, 1402.

Szał Ł. Terlecka W., Zajadacz A., Lubarska A., Minkwitz A., 2021, Assessment of the adaptation of tourism supply of cultural heritage objects for the elderly in the context of accessible tourism. Case studies from Poland. 2021. VI. vol 3. Issue TOURISM AND RURAL DEVELOPMENT STUDIES, p. 124-137.

Zajadacz A., Uwamahoro J. 2021, The diversity of the geographical environment of national parks in Rwanda as centers of nature-based tourism.  Prace Geograficzne, 2021, Zeszyt 165, s. 53 – 67.
https://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/zakladka/25/

Basińska-Zych A., Zajadacz A. (red.), 2021, Studia Studia Periegetica 2021; 36 (4), Współczesne wyzwania turystyki i rekreacji
https://studia-periegetica.com/resources/html/articlesList?issueId=14496

 

2022

Zajadacz A., Uwamahoro J., 2022, Voices of Young People in Rwanda Regarding the Development of Nature Based Tourism. [in] Kepher Gona, Judy and Atieno, Lucy. Sustainable Tourism Dialogues in Africa, De Gruyter. p. 247-266. https://www.amazon.co.uk/Sustainable-Tourism-Dialogues-Africa-Gruyter/dp/3110702460

Filimonau V., Mika M., Kubal-Czerwińska M., Zajadacz A., Durydiwka M., 2022, Religious values and family upbringing as antecedents of food waste avoidance, Global Environmental Change, Volume 75, 2022, 102547, ISSN 0959-3780, https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2022.102547. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378022000851)

Zajadacz A., Goryńska D., 2022, Koncepcja Szlaku Pracy Organicznej w Śremie w kontekście autentyczności i  zrównoważonego rozwoju turystyki. Czasopismo Geograficzne, 93(2): 351–370. https://doi.org/10.12657/ czageo-93-14

Wajchman- Świtalska, S.; Zajadacz, A.; Woźniak, M.; Jaszczak, R.; Beker, C. 2022, Recreational Evaluation of Forests in Urban Environments: Methodological and Practical Aspects. Sustainability 2022, 14, 15177.
https://doi.org/10.3390/ su142215177

Durydiwka M., Zajadacz A., Duda-Gromada K., 2022, Tourist use of Rwanda national parks in the context of sustainable development. Selected aspects, Prace i Studia Geograficzne, 67.3, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 105–125, DOI: 10.48128/pisg/2022-67.3-06

2023

Zajadacz A. 2023, A unique place in terms of nature, Białowieża Forest.  [in:] Challenges and inspirations in managing cultural sites. Ed. Zuzana Kvítková and Natálie Volfová, Litomyšl, 2023, p. 24-32. https://sustainableunesco.vse.cz/

Zajadacz A., 2023, The “Wieliczka” salt mine. [in:] Challenges and inspirations in managing cultural sites. Ed. Zuzana Kvítková and Natálie Volfová, Litomyšl, 2023, p. 33-37. https://sustainableunesco.vse.cz/

Zajadacz A., 2023, A sustainable tourism policy for Krakow. [in:] Challenges and inspirations in managing cultural sites. Ed. Zuzana Kvítková and Natálie Volfová, Litomyšl, 2023, p. 49-59.

Zajadacz A., Molnár D., Pallás E., Šimočková I, Petrů Z., Kvítková Z., 2023, Case studies collection. UNESCO sities. Balences and sustainable tourism development. Project FV “UNESCO sites – balanced and sustainable tourism development”, project ID #: 22120090, Litomyšl pp. 31.https://sustainableunesco.vse.cz/

Zajadacz A., Lubarska A., 2023, Sensory gardens as a new form of urban green space in smart sustainable cities. Czasopismo Geograficzne, 94(1): 127–147. hhttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/22568

Kępski M., Mania W., Kugiejko M., Latuszek N., Zmyślony P., Zajadacz A., Kasprzak K., Raszka B., Rogowski M., Brzostek D., Binczycka-Gacek E., 2023, Jak mierzyć turystykę zrównoważoną? Turystyka Kulturowa 2023 nr 3, 248-277. http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/1447

Zajadacz A., Kołodziejczak A., 2023. Studying at higher education institutions in Poland as seen by students with disabilities in the context of the geographical model of disability. Quaestiones Geographicae 42(4), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, pp. 119–127. https://doi.org/10.14746/quageo-2023-0040