Projekty

2023-2025

 • The development of the innovative educational method of accessible tourism in Central Europe. Project Erasmus+ No. 2022-2-HU01-KA220_HED-000099410 – kierownik polskiej grupy badawczej i wykonawca
  https://projects.pte.hu/en/accessible-project
 • IDUB –114/06/POB1/0013 „Support for the participation of scientists and doctoral students in prestigious scientific conferences”. International Conference on Tourism Sciences | ​ICTS2024, Tourism Sciences for Sustainable Mobility and Society, Kanazawa, Japan, 25-26.03.2024
 • IDUB – 116/07/POB1/0007 Mobility. Research internship at the Management Department of the UTS Business School, University of Technology, Sydney (Australia, February-March 2024)
 • Ekonomiczna funkcja Roztoczańskiego Parku Narodowego w lokalnej gospodarce i jej społeczna percepcja. Nr UJ:K/KDU/000825 – wykonawca
 • „Data collection Guidelines for tourism and sustainability monitoring in cultural destinations” Projekt: Project ID #/Title: 22320140, realizowany w ramach Visegrad Grants (2023-2025)  we współpracy m.in. z Ambis University (Czechy) – kierownik polskiej grupy badawczej i wykonawca
 • Uniwersytet Jutra II – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nr umowy projektowej:  POWR.03.05.00-00-Z303/18 – organizacja i prowadzenie zajęć w ramach szkoły letniej „Environment and civilization. GEOGRPAHY for sustainable development” (WNGiG UAM, 27.08-02.09.2023)

2021-2023

 • Projekt pt. „Doskonałość dydaktyczna uczelni” realizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – wykonawca – wdrożenie metody „odwróconej klasy” jako innowacji dydaktycznej dla przedmiotu (2022-2023)
 • „UNESCO sites – balanced and sustainable tourism development”  realizowanym w ramach Visegrad Grants (2021-2023)  we współpracy m.in. z Prague University of Economics and Business – kierownik polskiej grupy badawczej i wykonawca https://sustainableunesco.vse.cz/good-practices/
 • IDUB nr 071/06/POB1/0011 Konferencje naukowe- wsparcie udziału naukowców i doktorantów w prestiżowych konferencjach naukowych”. 2022. The International Conference on Geological and Environmental Sustainability to be held on 19th Dec 2022 in Nairobi, Kenya (ICGES-22)
 • IDUB nr 001/07/POB1/0001 Excellence Initiative – Research University” Programme.  Action 7: Support for the internationalisation of the Adam Mickiewicz University staff – International Junior and Senior Exchange. Field research Kilimanjaro National Park, Tanzania, 28.12.2022 – 6.01.2023.
 • IDUB Konkurs 045 „Konferencje naukowe- wsparcie udziału naukowców i doktorantów w prestiżowych konferencjach naukowych”. 2022. EnScience2022, April 21-23, 2022  Tokyo, Japan.
 • IDUB nr 034/34/UAM. Grant Study&Research. Projekt: Dostępność muzeów położonych w granicach pierwszej ramy komunikacyjnej Poznania dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową” (01-11.2022). Kierownik: Marta Karaśkiewicz, opiekun merytoryczny: Alina Zajadacz
 • IDUB nr 034/34/UAM. Grant Study&Research. Projekt: Aplikacja ułatwiająca podróżowanie seniorom (01-11.2022). Kierownik: Ines Lubińska, wykonawcy: Sonia Matysiak, Halina Jarmolińska, opiekun merytoryczny: Alina Zajadacz
 • IDUB  no. 039 „AMU Invited Lecture Series in…” action no. 1 „Support for the internationalisation of AMU-visits of outstanding foreign researchers within the framework of AMUExcellence Visiting Post-doctoral Researchers and AMUExcellence Visiting Professors programmes ” – Lecture series title: Challenges of Achieving Sustainable Development Goals From the African Perspectives (lecturers and researchers, the University of Nairobi, 02.-06.2022) – lecture series coordinator: Alina Zajadacz

2020-2021

 • Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, POB1, Konkurs: Nr: 001,  Zadanie nr 7: Wsparcie umiędzynarodowienia kadry UAM – wyjazdy zagraniczne w ramach programu – International Junior and Senior Exchange – kierownik i wykonawca
 • Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, POB5 – Konkurs: Nr: 001, Zadanie 6. Wsparcie udziału naukowców i doktorantów w prestiżowych konferencjach naukowych – wykonawca
 • Projekt „Zmiany w budżecie czasu wolnego i zachowaniach wolnoczasowych mieszkańców dużych miast w wyniku pandemii COVID-19” – Szybka ścieżka w celu sfinansowania badań nad COVID-19, Konkurs z zakresu badań podstawowych prowadzonych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierownik i wykonawca
 • Audyt dostępności Bramy Poznania. Opracowanie na zlecenie Centrum Turystyki Kulturowej Trakt. Grudzień 2020-styczeń 2021 – wykonawca.
 • Wspomaganie orientacji przestrzennej w obiektach wielkopowierzchniowych
  poprzez optymalizację perspektywy obserwacji geowizualizacji 2D/3D w systemie wirtualnej rzeczywistości – grant wewnętrzny Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych (2021) – kierownik projektu i wykonawca
 • „PRACODAWCA NA TAK 10 zasad skutecznego zatrudniania osób z niepełnosprawnościami” – projekt w Fundacji TAKpełnosprawni (2020-2021) – ekspert metodyczny i merytoryczny

2020

 • Projekt ,,Poprawa bezpieczeństwa usług turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa wielkopolskiego” Wielkopolska Organizacja Turystyczna, projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Rozwoju, marzec-grudzień 2020 – koordynator prac  i wykonawca

2019

 • Projekt „Analiza dostępności obiektów Szlaku Piastowskiego” 19/DS/W/201919 – opracowanie na zlecenie Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kierownik i wykonawca

2018-2022

 • GEO-INTER-APLIKACJE – program studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Geograficznych
  i Geologicznych UAM w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ch POWR.03.02.00-00-I027/1 – opiekun prac doktorskich

2018

 • Projekt „Kryteria oceny dostępności Szlaku Piastowskiego” 25/DS/W/2018 – opracowanie na zlecenie Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kierownik i wykonawca projektu
 • Apartamenty turystyczne w przestrzeni polskich miast. Opracowanie realizowane w okresie maj-grudzień 2018 r. w ramach współpracy pomiędzy: Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych); Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie (Wydział Geografii i Geologii); Uniwersytetem Warszawskim (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych) oraz Uniwersytetem Wrocławskim (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska) – koordynator badań w Poznaniu

2017-2021

 • Projekt „GEO+: wysokiej jakości program studiów doktoranckich realizowany na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nr POWR.03.02.00-00-I039/16” – opiekun prac doktorskich.

2017-2018

 • ZCPK: ZINTEGROWANE CENTRUM PODNOSZENIA KOMPETENCJI – program podnoszenia kompetencji dydaktycznych kadry Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, WND-POWR.03.04.00-00-D107/16 –  udział.

2014-2020

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – ekspert.

2016

 • „Koncepcja działań na rzecz podnoszenia jakości w turystyce”. Opracowanie na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Deloitte Consulting S.A. – wykonawca

2015

 • „Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 r.” Opracowanie na zlecenie Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej – wykonawca.

2014

 • „Diagnoza turystyki w woj. wielkopolskim”. Opracowanie na zlecenie Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej – wykonawca.
 • „Strategia rozwoju turystyki w gminie Sieraków”. Opracowanie na zlecenie Urzędu Gminy Sieraków – wykonawca.

2013-2014

 • „Szlaki turystyczne – od pomysłu do realizacji”. Projekt koordynowany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – udział.
 • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (Fundusz Szwajcarski), Projekt „Leszno i Biel/Bienne – Partnerstwo dla Rozwoju” – udział.

2012

 • „UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości. Wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poprzez proinnowacyjne kształcenie w jęz. angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w kadry”, Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Europejski Fundusz Społeczny (wrzesień-listopad, 2012) – udział.

2008-2010

 • „Turystyka osób niesłyszących i możliwości jej aktywizacji poprzez wykorzystanie multimedialnego systemu informacji turystycznej” projekt finansowany w ramach grantu: N N114 208334 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2008-2010 – kierownik grantu.

2008

 • „Gospodarka turystyczna w Regionie Leszczyńskim w 2008 r.” Opracowanie na zlecenie Organizacji Turystycznej Leszno Region – wykonawca.
 • „Turystyka dla wszystkich”, ogólnopolski projekt koordynowany przez Zarząd Główny PTTK, współfinansowany ze środków UE „Podnoszenie świadomości społecznej i wzmocnienie rzecznictwa oraz działań monitorujących organizacji pozarządowych” (2008) – koordynator prac w województwie wielkopolskim – wykonawca.
 • „Analiza potrzeb szkoleniowych w zakresie prowadzenia przedsiębiorstw turystycznych oraz świadczenia usług w sektorze turystycznym w Wielkopolsce” opracowanie ma zlecenie Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Umowa nr BOF/U-326/08, projekt współfinansowany ze środków UE, Funduszu Kapitał Ludzki – wykonawca.

2007

 • „Strategia rozwoju turystyki w Regionie Leszczyńskim na lata 2007-2013”. Opracowanie na zlecenie Organizacji Turystycznej Leszno Region. Projekt finansowany przez ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i własnych Organizacji Turystycznej Leszno-Region – wykonawca.
 • „Gospodarka turystyczna w Regionie Leszczyńskim w 2007 r.” Opracowanie na zlecenie Organizacji Turystycznej Leszno Region – wykonawca.

2006

 • Studium wykonalności dla projektu „opracowanie programów rozwoju i promocji turystyki
  z określeniem 10 regionalnych produktów turystycznych na obszarze działania organizacji turystycznej Leszno Region oraz ich wdrożenie w latach 2006-2008”. Organizacja Turystyczna Leszno Region. Projekt finansowany przez ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i własnych Organizacji Turystycznej Leszno-Region – wykonawca.

1997

 • Opracowanie „Koncepcji turystycznych szlaków rowerowych w strefie przygranicznej Euroregionu Nysa”. Praca na zlecenie WWF Szwajcaria, w ramach projektu: Podstawy Ekorozwoju Zielonej Wstęgi Odra Nysa (strona polska) – główny wykonawca.