Recenzje

Recenzje prac doktorskich

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Kociszewskiego„Oferta turystyczna dla seniorów – jej istota i społeczno-geograficzne uwarunkowania” wykonanej pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Durydiwki, Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 2016

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Sandry Wajchman-Świtalskiej pt. „Waloryzacja rekreacyjna lasów komunalnych Poznania” wykonanej pod kierunkiem dr hab. Romana Jaszczaka, prof. nadzw., Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2017 r.

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Anety Pawłowskiej-Legwand pt. „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w działaniach promocyjnych i informacji turystycznej gmin województwa małopolskiego” wykonanej pod kierunkiem dr hab. Mirosława Miki, Rada Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 r.

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Moniki Witz pt. „Możliwości wykorzystania zasobów środowiska geograficznego Tunezji w kreowaniu oferty turystycznej”, wykonanej pod kierunkiem dr hab. Teresy Brzezińskiej-Wójcik, Zakład Geografii Regionalnej i Turyzmu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2018 r.

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Tomasza Sarzały pt. „Geograficzne uwarunkowania integralnego rozwoju wybranych form rekreacji ruchowej na przykładzie Sudetów Zachodnich”, wykonanej pod kierunkiem dr hab. Ewy Szczepanowskiej, Katedra Turystyki i Rekreacji, Uniwersytet Szczeciński, 2019 r.

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Damiana Werczyńskiego pt. „Stanowiska archeologiczne na Dolnym Śląsku jako rzeczywiste walory turystyczne”, wykonanej pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Widawskiego. Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Wrocławski, 2023

Udział w komisjach habilitacyjnych:

Sekretarz w komisji habilitacyjnej dr Anny Szczucińskiej, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019 r.

Recenzent w komisji habilitacyjnej dr. Zbigniewa Głąbińskiego, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego, 2021.

Udział w komisjach w postępowaniu o tytuł profesora:

Standpoint on international acceptance of the applicant for Professor Degree, Ing. Kristina Pompurová, PhD., in the matter of her appointment procedure for the Professor at Matej Bel University, Slovakia, 2022

Udział w komisjach Szkół Doktorskich

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego. Członek komisji ds. oceny śródokresowej, recenzent zewnętrzny, 2023
Szkoła Doktorska Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek komisji ds. oceny śródokresowej, recenzent zewnętrzny, 2023
Szkoła Doktorska Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Członek komisji rekrutacyjnej, 2023
Szkoła Doktorska Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Członek komisji ds. oceny śródokresowej, 2024

Recenzje monografii:

  • Laboratorium doświadczeń czasu wolnego. Problemy współczesności, red. Nauk. M. Bombol, G. Godlewski, Wyd. Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie, Warszawa, 2020.
  • Aktywność turystyczna kanadyjskiej Polonii  na przykładzie mieszkańców Greater Toronto Area. Determinanty, zróżnicowania, przejawy. K. Ziółkowska-Weiss. Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków, 2020.
  • Technologie informacyjno-komunikacyjne w promocji  i informacji turystycznej gmin w Polsce. Studium na przykładzie województwa małopolskiego. A. Pawłowska-Legwand. Wyd. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2020.
  • Tatrzański Park Narodowy – funkcja ekonomiczna a postawy społeczne, red. M. Mika, Wyd. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2023.

Recenzje w czasopismach

Agriculture (MDPI)

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio B

Athens Journal of Tourism (AJT)

Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią

Bulletin of Geography. Socio-Economic Series

Current Issues in Tourism

Ekonomia i Środowisko

Ekonomiczne Problemy Turystyki

Folia Turistica

Forest

Geography and Tourism

Hospitality & Tourism Management (HTM)

International Forum on Tourism and Heritage

International Journal of Hospitality Management

International Journal of Management
and Economics

Journal of Outdoor Recreation and Tourism

Journal of Sustainable Tourism

Journal of Tourism Futures

International Journal of Mobile Computing and Multimedia Communications (IJMCMC).

 

Kwartalnik Naukowy Problemy Rozwoju Miast

Landscape and Urban Planning

Open Geosciences

Polish Journal of Sport and Tourism

Prace Geograficzne (UJ)

Prace i Studia Geograficzne

Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna

Quaestiones Geographicae

Social Inclusion

Studia Oeconomica Posnaniensia

Studia Periegetica

Sustainability (MDPI)

Sylwan

The Open Cybernetics & Systemics Journal

Turyzm / Tourism

Urban Development Issues

Warsztaty z geografii turyzmu

Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Turystyki

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Varia (WNGiG UAM)